logo

Řešené projekty vědy a výzkumu

Programy OPPI

Potenciál výzva II
Název projektu: CZ.1.03/4.2.00/12.00199 VIK prvků a dílů konstrukcí dopravních staveb a cest
Popis projektu: Projekt je orientován na založení centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Těžištěm projektu je pořízení strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra.
Výzkumná a inovační kapacita budovaná žadatelem je zaměřena na obor speciálních konstrukcí, především kovových a betonových, vyžívaných v inženýrském stavitelství, především při konstrukci jednotlivých technických a technologických prvků dopravních staveb. Dále bude činnost centra upřena na zdokonalování strojů a technologických celků využívaných v inženýrském stavitelství.

Potenciál výzva III
Název projektu: CZ.1.03/4.2.00/13.01098 Progresivní technologie v dopravní infrastruktuře
Popis projektu: Předmětem projektu je rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti Vladimír Fišer o prostory, stroje, diagnostická zařízení, SW a HW, tak aby mohla účinně rozšířit své dosavadní úspěšné VaVaI aktivity o technologie, kterými se v současnosti teoreticky zabývá, ale pro jejich ověření nemá vývojové kapacity.

TA ČR

ALFA I
Název projektu: TA01030849 Vývoj provizória pro pěší a cyklistickou dopravu z materiálů vyšších pevností,
Anotace: Cílem projektu je vývoj mostního provizoria, které bude systematické, modulární, jednoduše skladovatelné a montovatelné, provozně bezpečné a bude navrženo podle nových evropských standardů a národní přílohy. Konečným cílem je uvedení mostního provizória na trh v ČR, ale také v dalších zemích Evropy, a to prostřednictvím spolupráce se stavebními firmami, Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou železniční dopravní cesty a Správou a údržbou silnic a dálnic pro regiony.

ALFA II
Název projektu: TA02030318 Výzkum nutných provozních parametrů perspektivních mostních provizorií určených pro železniční dopravu
Anotace: Projekt stanovuje a objektivizuje parametry provizorních mostních konstrukcí pro řešení rychlé obnovy železničních mostů na modernizovaných dvoukolejných tratích a železničních koridorech vyřazených z důvodu krizových situací vyvolaných např. povodněmi a velkými haváriemi. Použitelnost zjištěných parametrů je verifikována koncepčním návrhem perspektivní provizorní mostní konstrukce, urychlující obnovení dopravní obslužnosti na železnici a experimentálním ověřením klíčových detailů konstrukce.

Název projektu: TA02030164 Progresivní spřažené mostní konstrukce s přímo pojížděnou mostovkou
Anotace: Projekt řeší výzkum efektivních spřažených ocelobetonových mostních konstrukcí s využitím výhod přímo pojížděných cementobetonových mostovek. Cílem je inovativní řešení prostorového uspořádání, technologie výstavby a údržby a výzkum nových receptur betonových částí, jež povede k nižším celospolečenským nákladům na výrobu a údržbu. Výstupem bude soubor technických předpisů a produktová řada s garantovanou životností, která umožní uživatelům licence nabídnout vyšší záruky investorům.

Název projektu: TA02030380 Vývoj hybridního železničního mostu rezistentního v záplavových územích
Anotace: Cílem projektu je vyvinout železniční most a stanovit technické požadavky na doplňková opatření na trati tak, aby bylo výsledné řešení přitažlivé pro investory svou odolností, nízkou náročností na údržbu a schopností zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy při situování mostu v záplavovém území. Nové myšlenky projektu spočívají zejména ve vývoji tvarově vhodné kompaktní konstrukce s extrémně stlačenou stavební výškou, která však vyhoví současným náročným technickým požadavkům.

ALFA III
Název projektu: TA03030010 Vývoj postupů a pravidel pro proces návrhu, ukládání a ošetřování betonů s omezeným smršťováním a sníženým rizikem vzniku trhlin
Anotace: Projekt řeší zlepšení technické kvality, trvanlivosti a estetického vzhledu nově budovaných betonových a železobetonových konstrukcí. Cílem je nalezení nových a efektivních receptur betonů s omezeným smršťováním, vytvoření návrhového postupu – metodiky na omezení tvorby hlavních smršťovacích trhlin pomocí vhodně umístěných řízených smršťovacích spár přesně definovaných tvarů, a vypracování technologie návrhu, ukládání a ošetřování betonů s omezeným smršťováním a sníženým rizikem vzniku trhlin.

ALFA IV
Název projektu: TA04030110 Uplatnění výhod FRP kompozitů v dopravní infrastruktuře
Cíl projektu: Cílem projektu je uvést na trh soubor opatření a řešení, jež umožní efektivní využití Fiber Reinforced Polymer (FRP) kompozitů v dopravní infrastruktuře.
Název projektu: TA04030801 Železniční mosty s extrémně sníženou výškou pro příští generaci revitalizace drah
Cíl projektu: Cílem projektu je experimentální vývoj železničního mostu, který bude mít v mnoha aspektech lepší užitné vlastnosti než stávající konstrukce, a umožní tak modernizaci a rozvoj všech úrovní drážní infrastruktury za cenu nižších celospolečenských nákladů.