logo

metodika posuzování ceny nosné konstrukce a mostního svršku v celoživotním cyklu

Současný stav mostů pozemních komunikací (PK) v mnoha případech ani zdaleka neodpovídá původním projektovým předpokladům na jejich kvalitativní stav během života a vyžaduje tak předčasné investice, se kterými se nepočítalo. Tyto náklady, jejich potřebu a vznik je obtížné objektivně predikovat, a aby mohla být posouzena efektivnost vynaložených investic, musí být náklady vyhodnocovány v celoživotním cyklu mostu.
V souvislosti s touhou po zlepšení vynakládaných investic do mostů v ČR a naším návrhem na zavedení technologie přímo pojížděných mostů v ČR bylo třeba ekonomické aspekty objektivně vyhodnotit a dokladovat Ministerstvu dopravy (MD) ČR a generálnímu ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR. Protože v ČR na takovéto stanovení nákladů neexistoval schválený nástroj, bylo třeba jej zpracovat.

Zaměřili jsme se tedy na tvorbu komplexního nástroje pro stanovení skutečných celoživotních nákladů mostů. Aby mohly být jednotlivé technologie a konstrukční uspořádání mostů objektivně porovnány, musely být stanoveny jednotné předpoklady trvanlivosti na základě mechanicko-fyzikálních vlastností jednotlivých prvků a údržbových a opravných činností. Tyto předpoklady vycházely z dlouhodobého sledování stavu mostů u nás, z laboratorních a staveništních zkoušek a z matematického modelování s výpočty pravděpodobnosti poruch.
Tyto a jiné skutečností pak definují konkrétní časovou osu životního cyklu mostu s uzly, ve kterých dochází k finančním nákladům. S pomocí odborného odhadu vývoje růstu cen a diskontních sazeb jsou vyčísleny náklady v jednotlivých fázích mostu (investiční, provozní a likvidační) – souhrnně označované jako přímé náklady. Důležitým aspektem pro posouzení sociálně – finančních dopadů mostu jsou náklady nepřímé tj. náklady vynaložené uživateli komunikace v případě dopravních omezení a uzavírek během údržby a oprav mostu.

 

m1 m2
Přímé náklady v uzlových bodech Grafické vyjádření celoživotních nákladů

 

Zpracováním všech zmíněných aspektů dalo základ ke vzniku metodiky pro jednotné a objektivní určení ceny přímých a nepřímých celoživotních nákladů, určené jak pro stávajících mostní konstrukce, tak technologie nové nebo technologie s dlouhodobě neověřenou trvanlivostí.
Samotné jádro metodiky je založena na principech analýzy nákladů celoživotního cyklu (Life cost cycle analysys – LCCA).

 

m3 m4a m5a
Schémata stanovení životnosti
m6
Schéma základní a rozšířené LCC analýzy mostu   Časová osa se vznikem nákladů

 

Metodika byla oponentně posouzena odborníky v oblasti mostního a pozemního stavitelství, v roce 2015 pak certifikována MD CR.
Metodika posuzování ceny nosné konstrukce a mostního svršku v celoživotním cyklu. MD ČR, 2015.