logo

U-most

Konstrukce mostu se sníženou stavební výškou a s kolejovým ložem, s primárním uplatněním při náhradě stávajících ocelových mostů s prvkovou mostovkou a mostnicemi při zachování stavební výšky mostu.

Řešení je vhodné pro jednokolejné mosty s rozpětím do 30,0 m s VMP 2,5 a 3,0 m. V upravené variantě je možno tuto konstrukci použít i pro dvoukolejné tratě (dvě samostatné mostní konstrukce) při osové vzdálenosti kolejí 6,1 m (pro VMP 2,5) a 7,1 m (pro VMP 3,0).

u1 u2
Příčný řez jednokolejného mostu Příčný řez dvoukolejného mostu

 

Princip řešení spočívá v návrhu spřažené plechobetonové mostovky uložené mezi ukloněné plnostěnné ocelové hlavní nosníky v minimální vzdálenosti od normového rozměru kolejového lože. Technologie výstavby mostu je navržena tak, aby byl minimalizován zásah do prostoru pod mostem. Nosná konstrukce mostu bude podélně rozdělena na dva nebo na tři montážní celky, které budou do otvoru osazeny jeřábem a následně spojeny.

výhody řešení

Nízká stavební výška, která koresponduje se stavební výškou starých mostů s mostnicemi. Není tedy nutno upravovat niveletu převádějící tratě nebo snižovat niveletu překračované komunikace při zachování požadavků na kolejové lože na mostě.
Výrazně nižší investiční a provozní náklady. Při porovnání s ocelovým mostem pro rozpětí L=20,0 m s plnostěnnými ocelovými nosníky a plechovým žlabem kolejového lože vychází úspora investičních nákladů cca 30%.
Malá vzájemná vzdálenost ložisek. Častým požadavkem při rekonstrukcích mostů bývá rozšíření volného mostního profilu. Stávající spodní stavby bývají pro nové nosné konstrukce mostu nevyhovující a musí se často složitě rozšiřovat a sanovat. Menší příčná vzdálenost ložisek výrazně snižuje požadavek na rozšíření spodních staveb rekonstruovaných mostů.
Montáž bez pomocných podpěrných konstrukcí se zanedbatelným zásahem do prostoru pod mostem během výstavby

vhodnost použití

Konstrukce tohoto typu lze s výhodou použít pro všechny jednokolejné mosty s rozpětím cca 13,0 – 30,0 m. „U-most“ představuje v současnosti nejekonomičtější variantu návrhu nosné konstrukce mostu vzhledem ke všem běžně navrhovaným technologiím. Pro dvojkolejné tratě je možno „U-most“ navrhnout jako dvě samostatné nosné konstrukce s úpravou „zalomení“ hlavních nosníků. Největší uplatnění nalezne tento most jako náhrada za staré konstrukce s mostnicemi nebo přímým upevněním koleje přímo na konstrukci.